Ukategorisert

OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN OG KOMMUNAL PLANSTRATEGI PÅ HVALER 2020-2031.

Samfunnsdelen er det viktigste strategiske dokumentet til kommunen, og vil være førende for
fremtidige arealplan, temaplaner og reguleringsplaner. Rådmannen mener at samfunnsdelen er i tråd med
nasjonale føringer om forventinger til kommunal og regional planlegging 2019-2023, og de føringer som ligger i de regionale plandokumentene for Østfold.
Kommuneplanen består av både en samfunnsdel og en arealdel. Det er ikke prioritert å starte en rullering av arealdelen da denne ble vedtatt i juni 2019. En ny rullering av arealdelen er mest hensiktsmessig å vurdere etter samfunnsdelen er vedtatt. En slik rullering krever en mye mer
omfattende prosess enn rullering av samfunnsdelen. Rådmannen mener derfor det er mer hensiktsmessig å avvente prosessen med en ny arealdel.
Oppstartsdokumentet (planprogrammet) gir en god beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer, samt
viser til fremdriftsplan for utarbeidelsen av samfunnsdelen.
Rådmannen mener oppstartsdokumentet ivaretar kravene i plan- og bygningsloven til kommunal planstrategi og planprogram for samfunnsdelen, og anbefaler at dokumentet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Det er mye i planen som vil være viktig for oss hyttefolk. For eksempel kan nevnes:

Fritidsbåter trenger byggeplasser, kloakktømming, avfallshåndtering og strøm. Det er et behov
for samling av brygger og båtplasser til større anlegg, for å få stordriftsfordeler – flere gjesteplasser, profesjonell drift, bedre kvalitet på infrastruktur, tilstrekkelige parkeringsarealer på land i tilknytning til brygger, o.l. Samling av brygger vil også frigjøre naturarealer i strandsonen, og minske privatiseringsgraden langs kystlinjen. Dette bør gjennomføres ved
arealregulering og i samarbeid med mange aktører.
Det er også et behov for forbedring av forholdene på eksisterende hyttefelt. Dette kan gjøres ved etablering av felles parkeringsarealer i tilknytning til større hytteområder med god tilknytning til veinett, samt bedre kollektiv tilbud i sommerperioden for å minimalisere behovet
for bruk av privatbil (og redusere klimagassutslipp). Båtplasser i tilknytning til fritidsbebyggelsen bør samles i felles bryggeanlegg for å effektivisere arealbruk og få
ovennevnte stordriftsfordeler.

PLANEN ER TENKT LAGT UT PÅ HØRING I JUNI.

Formannskapssak PS 42/20, 23.04.2020:

https://sru.hvaler.kommune.no/api/utvalg/9/moter/1345/dokumenter/0?fbclid=IwAR08OmCG5QYF0pkZ88KwrtlxV4gE1Lxshstg8O_lU429UiktH1cEa0HYEmg

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.