Vedtekter – Hvaler Hytteforening

Organisasjonsnummer: 986489053MVA
Stiftet 12. juni 1977
(Sist endret på årsmøtet 02.07.2016)

§1 Navn
Foreningens navn er Hvaler Hytteforening. Foreningens virksomhet drives i Hvaler kommune.

§2 Medlemmer
Som medlem av foreningen opptas eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune, samt Granholmen tilhørende i Fredrikstad kommune.

§3 Formål
Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon for eiere av hytter og fritidseiendommer på Hvaler. Foreningen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål. Foreningen har ikke erverv som formål. For veiledning, eller annen bistand som ytes enkeltmedlemmer overtar foreningen ikke økonomisk ansvar eller risiko.

§4 Årsmøtet
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. august.
Informasjon om årsmøtet skjer gjennom kunngjøring i bladet HvalerNytt nr. 1. Innkallingen kunngjøres i HvalerNytt ca. 14 dager før årsmøtet, og skal inneholde saksliste med blant annet årsberetning, regnskap, budsjett, valg og innkommende forslag samt andre saker til behandling.
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/10 av medlemmene krever det. Innkallingen skjer skriftlig med minst 8 dagers varsel. Årsmøtet ledes av en på møtet valgt dirigent (møteleder). Møteprotokollen føres av en på årsmøtet valgt referent. Protokollen undertegnes av referenten og to av årsmøterepresentantene.
Referat fra årsmøtet kunngjøres i første nummer av HvalerNytt etter avholdt årsmøtet.

Årsmøtet behandler:
1. Styrets beretning
2. Regnskap
3. Revisjonsberetning
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
5. Budsjett
6. Innkomne forslag eller saker fremmet av styret
7. Valg

Godtgjørelse til revisor utbetales etter regning.
Umiddelbart etter årsmøtet avholdes et medlemsmøte.
Saker som ønskes behandlet av Årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før det ordinære årsmøte.

§5 Styret
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer og ett varamedlem. Foreningens leder innehar foreningens signatur alene, eller to øvrige styremedlemmer i fellesskap.
Styret kan meddele prokura.

§6 Valg
Årsmøtet velger: Leder, nestleder, økonomiforvalter, sekretær, styremedlem og ett varamedlem. Foreningens leder velges for to år av gangen. De øvrige styremedlemmene og varamedlem velges også for to år. Styret fremmer hvert år til årsmøtet forslag på tre medlemmer til en valgkomite. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen fremmer forslag på styremedlemmer til årsmøte.
Styremedlemmer og vararepresentant velges som følger:
Leder: Velges i år med partall (2 år)
Nestleder: Velges i år med oddetall (2 år)
Økonomiforvalter: Velges i år med partall (2 år)
Sekretær: Velges i år med oddetall (2 år)
Styremedlem: Velges i år med partall (2 år)
Varamedlem: Velges i år med oddetall (2 år)
Valgt varamedlem har møterett, men ikke møteplikt, og kun stemmerett når varamedlemmet trer inn for et ordinært medlem.
Styrets godtgjørelse fastsettes av årsmøtet.

§7 Styrets virksomhet
Styret sammenkalles av lederen eller når minst tre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styremedlemmene er til stede. Over styrets forhandlinger føres protokoll. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemmegivning avgjørende (dobbeltstemme).

§8 Medlemsblad
Foreningens medlemmer holdes orientert om foreningens virksomhet gjennom medlemsbladet HvalerNytt, foreningens hjemmeside og på facebook. Foreningens leder er foreningens ansvarlige redaktør på samtlige elektroniske medier samt medlemsbladet. Papirutgaven av medlemsbladet HvalerNytt utgis med utgis med inntil 4 utgaver pr. år, samtidig som bladet er tilgjengelig ved utgivelsestidspunktet i elektronisk form på nett på foreningens hjemmeside. Kostnadene ved medlemsbladet skal i størst mulig grad dekkes gjennom salg av annonseplass. Eventuell underdekning dekkes av innbetalte kontingenter. Styret inngår nødvendige samarbeidsavtaler for utgivelse av bladet, hjemmeside og facebook.
§9 Medlemskontingent
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke betaler årskontingent strykes fra medlemsregisteret etter nødvendige påminnelser.

§10 Vedtektsendringer
Forandring av vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet, og med minst 2/3 flertall.

§11 Oppløsning
Oppløsing av foreningen og/eller sammenslutning med annen forening kan bare besluttes av årsmøtet med minst 3/4 flertall av de tilstedeværende representanter. Ved oppløsning bestemmer årsmøtet anvendelsen av foreningens nettoformue.