Møter

MØTEREFERAT FRA SAMARBEIDSFORUM 30.05.20116

HVALER KOMMUNE

MØTEREFERAT

Tid og sted: 30. mai 2016 – kommunestyresalen, Hvaler rådhus

Hvaler Hytteforening:
Leder Mona Flemmen (ikke til stede)
Nestleder Petter Hagen
Økonomiforvalter John Gundersen

Hvaler kommune:
Avd.leder VARV Roy Hansen, Virksomhetsleder Jan Aspheim, Virksomhetsleder plan Robert Moan,
Næring Solveig Slyngstad (ref)

Møte i Samarbeidsforum Hvaler hytteforening og Hvaler kommune

• Gjennomgang referat fra møtet 26.02.2016.

• Styreleder i Gjestehavna Erik Nordum orienterte om endringer og visjoner for selskapet Skjærhalden Gjestehavn AS.
Gjestehavna legger ut informasjon på Facebook og sin egen hjemmeside. Erik lager informasjon om Gjestehavna til neste Hvaler Nytt. Gjestehavna ble etablert som et AS i 2005 og har drevet godt i vel 10 år. Hvaler kommune har gått inn og kjøpt flere aksjer og eier nå 45% av aksjene. Visjonen er at Gjestehavna i enda større grad skal bli en motor i næringsutviklinga i Skjærhalden. Gjestehavna står for mye av veksten og den verdiskapinga som har skjedd i Skjærhalden de siste årene. Restauranter har etablert seg og det er nå et mål å tenke tiltak som forlenger sesongen. En liten utfordring er gjestene som kommer inn med mindre båter og som ‘skal bare’. Man mangler i dag kapasitet til å håndtere dette i Gjestehavna. Dagsbesøkende beslaglegger stor plass. Det minnes om at Spar har egen brygge der det er gratis å ligge i en time (25 plasser). Det innerste bassenget har plass til 20 båter (korttid). Disse koster kr 62 pr. dag. Bilplasser og båtplasser for de østre øyene er en utfordring. Erik vil skrive om dette i Hvaler Nytt.
HK har startet opp med gratis sykkelutleie. Gule sykler plassert på Skjærhalden og ved
Kommunehuset.

• Skilting av busstopper på Hvaler. Saken ferdig fra kommunens side for ett år siden. Saken er omsider vedtatt i Fylkestinget. Etter samtale med Raymon Bredo Larsen (Mobil 952 53 166) ved regionkontoret til Statens Veivesen i dag, 2.06, vil de nye navneskiltene bli satt opp på den enkelte busstopp på Fv 108 før sesongen.

• Jan Aspheim orienterte om bredbåndutbyggingen og status miljøstasjonen Sandbakken.
Miljøstasjonen åpnet litt ‘før tiden’ den 4.mai. Dette grunnet besøk av miljøministeren samme dag. Solcellepaneler etableres på taket etter at søknaden er behandlet i Enova. Bytteboden vil bestå men er midlertidig fjernet pga pågående byggearbeider. Kommer mer info om dette i Hvaler Nytt til høsten. Gamle vannmålere skiftes ut med nye. Smart Vann vil bli en del av opplegget (differensiert betalingsordning et mål).
Status fiber. Viktig infrastrukturtiltak som vil gjøre Hvaler mer attraktiv for etablerere, beboere og hytteeierne.

• Fartsgrenser på Hvaler. Areal og plansjef Robert Moan orienterte. Det sendes bekymringsmelding til regional transportplan fra Hvaler kommune hvert år. Her er fartsgrenser et tema. Bekymringen berører bl.a. Rødskrysset og Skjelsbukrysset. Veivesenet er helt negative til å redusere farten på strekningen. Hvaler kommune har gjort forsøk på dette tidligere også ved de mindre strekningene som f.eks. Åsebu. Vegvesenet sier at fartssenking ikke får den ønskede effekten man skulle tro, men derimot en negativ effekt. Oppgraderingen av Rødskrysset gjør at man kjører fortere. Politikerne/Hvaler kommune ønsker å gjøre noe med dette, men blir møtt negativt av Vegvesenet. Hytteforeningen og Hvaler kommune ønsker det samme (jf brev til Vegvesenet). Mona Vauger er medlem i Samferdselskomiteen i fylkespolitikken og kan trykke på dette.

Reguleringen til gang og sykkelvei er nå gått over fra prat til formalisering. Mange aktører/interessenter inn i bildet. Det reguleres nå frem til (Åsebu) Rød. NVE i fht konsesjoner, vil gi to parallelle konsesjoner (i bakken deler av strekningen + en mer tradisjonell føringsvei i lufta.
Føringsveien i et større bilde-i bakken det beste (men realismen ikke stor mtp å få dette i bakken hele veien). Kostnadene blir styrende. Primærønsket er å få det i bakken hele veien. Reguleres fremt til (Åsebu) Rød. Politisk et ønske om en gang- og sykkelvei frem til tunnellåpningen. NVE tar beslutningen ila juni d.å. (kombinasjon bakke-luft). Stor plan reguleringsmessig (mange involverte grunneiere). Gang- sykkelvei tar 10 meter på siden av fylkesveien, binder opp arealer. Inngrep – broene – tilrettelegging.

Brev fra Hytteforeningen til Robert vedrørende bygging av 60m2 store kontorlokaler. Bruksendring gitt (fra næring til mindreårige flyktninger). Kontorfasiliteter til lærerne. Prinsippene blir lagt til side i slike saker. Kan resultere i ulik praksis.

Off. myndh. har strenge byggebestemmelser – så reageres det når noen innvilges dispensasjon/tillatelser. Blir ulik praksis.
Hvaler kommune ser på likebehandling (kommunerevisjonen). Jobbes med mange ulovlighetssaker ila ett år.
Opp til den enkelte kommune å håndtere boplikt. Eks Hurum kommune som ikke har registrert noen store endringer i boligprisene etter at boplikten ble opphevet.

• Skattejuristen Einar Georg Nilsen orienterte om klagene på eiendomsskattevedtaket. En høy prosent har fått litt medhold. Fortsatt etterslep, men i ferd med å komme ajour.

• Edholmen, jernbåt brukt som bosted. Uønsket utslipp fra båten søkes fjernet. Kommunen tar igjen tak i saken. Den nye eieren Jon Brevik har planer for anlegget og vil sannsynligvis forlange båten fjernet.

• 25.06 Hytteforeningen på Hvaler donnerer penger til Redningsselskapet.

• Hytteforeningen ønsker å markere den 25.06 da de donnerer penger til Redningsselskapet.

• Solveig Slyngstad har sagt opp sin stilling i Hvaler kommune. Stillingen blir lyst ut.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.