Avgifter & skatterPolitikk

Møte med Hvaler kommune vedrørende innføring av eiendomsskatt

Det ble avholdt et planlagt møte mellom Hvaler Kommune og Hvaler Hytteforening tirsdag 27. august 2013 i Hvaler rådhus.

I forbindelse med innføringen av eiendomsskatten hadde Hvaler Hytteforening bedt om et møte med kommunen. Foreningens intensjon med møtet var å reise de problemstillinger som har kommet inn fra våre medlemmer som har gått på;

 • Hvorfor så store ulikheter mellom tilsynelatende like eiendommer
 • Vil kommunen øke promillesatsen?
 • Hva skjer videre med klagene?
 • Får hyttefolket noe tilbake av disse midlene som nå kreves inn.

Tilstede på møte var fra kommunen fungerende rådmann Heidi Vildskog, spesialrådgiver, strategisk stab og leder av eiendomsskattekontoret Knut Kr. Skjolden, Bjørn Josefsen (ansvarlig for innleide takstmenn), Odd Magne Ulvund (leder strategisk stab) og Rolf Strand fra skattetakstnemnda. På vegne av hytteforeningen stilte nestleder Petter Hagen, økonomiforvalter John Gundersen og leder Mona Flemmen.

Følgende agenda var grunnlaget for møte:

 • Presentasjon av hytteforeningen
 • Starten på et samarbeid;
  • «Hyttefolkets bidrag til Hvalersamfunnet»
 • Eiendomsskatt 2013
  • Fakta – konsekvenser
  • Kort gjennomgang av takstskjema
  • Ulikheter og forskjeller i grunnlaget
  • Videre saksgang av klager
 • Videre samarbeid mellom HK og HH

 

Hva kom så frem på møtet?

– Hytteforeningen presenterte seg og gikk gjennom hovedpunktene i rapporten «Hva hyttefolket bidrar med til Hvalersamfunnet», hvor hovedessensen er at hyttefolket bidrar slik at Hvaler kan eksistere både fra en kommunal- og næringslivsmessig side.

– Kommunen presenterte fakta og den praktiske gjennomføringen som var gjort når de taksterte 6500 eiendommer på Hvaler. Det var leid inn 12 profesjonelle takstmenn. Verdivurdering av eiendom er vanskelig og skattetakstnemnden på Hvaler ba derfor takstmennene særlig legge vekt på prinsippene om likebehandling . For å sikre samstemthet mellom takstmennene i forhold til  vurderinger av eiendommene, sørget administrasjonen for løpende kalibrering og kvalitetssikring gjennom faste faglige møter der besiktigelsesaktørene deltok.

– Det har nå kommet inn ca 10 % klager, dvs. rundt 600-700, noe som var forventet og vil være helt normalt i en så stor takseringsrunde.

– Eiertomt eller festetomt hadde ingen betydning for taksten. Det samme gjelder hvorvidt eiendommen har tilkobling til vann og kloakk, dette ble en del av helhetsvurderingen til takstmannen

– Alle som har sendt inn klage vil bli behandlet likt og hver klage blir behandlet som en sak. Det vil komme ut brev om at klagen er mottatt og antatt saksbehandlingstid.

– Kommunen antar en behandlingstid på klagene er +/- 5 måneder.

– Disponeringen av de innkomne skattemidlene som er +/- 35 mill, er en politisk beslutning. Dette vil vi kunne følge med på ut fra kommunens planarbeid utover høsten – så følg med på deres hjemmeside.

 

Oppsummering:

Bakgrunnen for møtet var at hytteforeningen ønsket å presentere seg og å få en orientering om fakta og status rundt takseringen i forbindelse med eiendomsskatten. Det fremkom fra begge parter at et samarbeid og krysspunkter for utveksling av informasjon og status er en nødvendighet. Kommunen vil svært gjerne være i dialog med oss, så i løpet av kort tid vil neste møte bli fastsatt. Kommunen har også stor interesse av å benytte foreningens medlemsblad og hjemmeside til å komme med informasjon til hyttefolket i god tid før beslutninger treffes for å kunne orientere og redegjøre i forkant.

Det fremkom også at markedsverditaksering av en eiendom er noe annet enn salgstaksering av en eiendom. Det er en antatt  markedsverdi som legges til grunn for eiendomsskatt mens ved salg blir eiendommer taksert ut fra et salgsperspektiv og derfor vil taksten i noen tilfeller bli høyere.  Takstene som vedtas nå står i ti år.

Det ble fra kommunens side også nevnt at kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende skatteår skal ta stilling til etter hvilke satser og regler som eventuell eiendomsskatt skal utskrives. Det første året skal skattesatsen ifølge eiendomsskatteloven være 2 promille. Satsen for eiendomsskatten skal ellers være mellom 2 og 7 promille av takstgrunnlaget. Kommunestyrets målsetning er å holde skattesatsen fast på 2 promille for inneværende økonomiplanperiode (2013-2016) i Hvaler kommune.

Bunnfradrag ble også tatt opp. Bunnfradrag er et fast kronebeløp, som, dersom kommunestyret vedtar det, trekkes fra taksten før skatten beregnes. Kommunestyret på Hvaler har besluttet at det for 2013 ikke skal tilordnes bunnfradrag.  Bunnfradraget kan endres hvert år.

Kommunestyret har også anledning til å vedta en prosentuell reduksjon av takstene.  Denne reduksjonsfaktoren står fast i ti år.  Hvaler kommunestyret har besluttet at denne reduksjonsfaktoren ikke skal benyttes nå.

Kommunen ba oss også om å informere våre medlemmer om viktigheten av å sørge for at hytta er tinglyst på den virkelige eier, m.a.o. tinglyse inngåtte festekontrakter og eierskifte ved arv eller salg.  Hvis ikke blir matrikkelen feil og hytta tilhører formelt sett en annen person enn den reelle eier.  I takseringsprosessen har det fremkommet en del slike tilfeller.

Styret i Hvaler hytteforening sier seg godt fornøyd med dette innledende møte med administrasjonen i Hvaler kommune, og vi vil følge opp med ytterligere møter og ha en jevn dialog. Informasjon vil fortløpende bli lagt ut på våre nettsider.

På nettstedet: http://www.hvaler.kommune.no/Politikk/Eiendomsskatt/ vil du finne linker til det meste som har med eiendomsskatten på Hvaler å gjøre.

 

Vi legger her også med et eksempel på det brevet som Hvaler kommune sender til de som har klaget på eiendomsskatten og hvor det blir antydet saksbehandlingstid:

 

KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST – FORELØPIG SVAR

Vi viser til mottatt klage på eiendomsskatt for din eiendom. På grunn av stor saksmengde og sommerferieavvikling samt at klager forutsetter ny nemndsbehandling og eventuelt nytt takstforslag fra ny takstmann, må det påregnes at endelig svar på klagen tidligst kan være ferdig i november/desember i år.

Klager vil bli behandlet på følgende måte:

Saker som gjelder rene utregnings- eller skrivefeil eller åpenbare faktafeil kan behandles fortløpende av eiendomsskattekontoret. Korrigert/ny takst blir i tilfelle sendt berørt eier med ny klagefrist.

Øvrige klager skal først fremmes for Skattetakstnemnda. Dersom vedtaket ikke omgjøres i tråd med klagen, fremmes klagen for endelig behandling i Klagenemnda for eiendomsskattesaker. Dersom den påklagde taksten, som opprinnelig er fastsatt, ikke opprettholdes, kan klagen resultere i lavere eller høyere takst.

I henhold til eiendomsskatteloven § 25 skal skattekravet betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om utskrivningen eller utskrivingsgrunnlaget er påklaget eller brakt inn for domstolene. Eventuell for mye eller for lite innbetalt eiendomsskatt vil bli korrigert senere.

Mer informasjon om eiendomsskatt kan du finne på våre nettsider:http://www.hvaler.kommune.no/Politikk/Eiendomsskatt/

 

 

5 thoughts on “Møte med Hvaler kommune vedrørende innføring av eiendomsskatt

 1. Dette var utrolig tannløst fra Hvaler Hytteforenings side! Det synes som om foreningen legger seg fullstendig på ryggen overfor kommunen.

 2. Ja hva var dette møtet egenlig? Det virker ikke som noen av de meldte sakene ble berørt på en annen måte enn at det ble en informasjons overbringing. Og hva oh hvor var undringer og betingelser fra hytteforeningen? Merkelig, dette var jo bare en bekreftelse på en informasjon som kan hentes hos kommunen. Hva vil agendaen være for ytterligere møter?

  1. hei, dere
   Intensjonen bak møte som ble avholdt mellom kommunens administrasjon og hytteforeningen var en innledning på et samarbeid. Temaet denne gangen var å få en oversikt over hva og på hvilken måte kommunen har gått frem ved taksteringen med tanke på eiendomsskatten. Kommunens administrasjon er kun et organ som tilrettelegger og arbeider for Kommunestyre som er den besluttende myndighet. Administrasjonen i en kommune kan ikke fatte beslutninger som rammer den enkelte beboer i en kommune.

   Hvaler hytteforening ser det helt nødvendig å ha møter med administrasjonen for å kunne ligge litt i forkant av beslutninger og gjennomføringer som skjer fra administrasjonen. Foreningen vil nå arbeide for å få i stand møte med den politiske ledelse nettopp for å kunne påvirke videre hva som fastsettes med eiendomsskatten for 2014. Eiendomskatt satser, bunnfradrag og andre modeller for å redusere skattetaksten fastsettes av Kommunestyret og det er her vi må inn på banen. Umiddelbart etter 9.9. vil hytteforeningen be om et møte med den politiske ledelse som da har blitt valg.
   Vi håper dette var litt avklarende på foreningens vei videre – og styret oppfatter at møte med kommunenes administrasjon og det innledende arbeide sammen med dem som nå er lagt er av stor betydning for våre medlemmer.

   1. Bare en liten kommentar: Det valg som var 9.9.2013 var Stortingsvalg.

    Det kommunestyret som nå bestemmer på Hvaler sitter fram til kommunevalget høsten 2015.

    Dette kommunestyre består av flere partier og Hvaler hytteforening burde ta møter med de respektive partiene for å kunne påvirke i saker som hytteforeningen er opptatt av.

    1. hei,
     Du har selvsagt rett i at det var et stortingsvalg!
     Når det gjelder ditt ønske om kontakt med politikerne har vi nå avtalt møte i starten av november med den politiske ledelsen på Hvaler. I tillegg prøver styret å være til stede på samtlige kommunestyremøter for ikke minst å bli «kjent» med politikerne på Hvaler. Vi kommer tilbake med et notat fra møtet.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.