Hvaler Hytteforening

Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon for eiere, eller person i eiers familie/hushold, av hytter og fritidseiendommer i Hvaler kommune, samt Granholmen tilhørende i Fredrikstad kommune. 

Foreningen er nøytral i politiske og religiøse spørsmål, og den har ikke erverv som formål. Hvaler Hytteforening er en interesseorganisasjon for eiere av hytter- og fritidseiendommer på Hvaler. Den skal være hyttefolkets talerør mot offentlige myndigheter og næringslivet på Hvaler.

Medlemskontingent

Medlemskontingenten for 2024 er kr.450,-

VIPPS nr. 813347

Bankkontonummer 5082.07.43390

Viktige fanesaker for oss

Hvaler Hytteforening er hyttefolkets talerør. Her er noen av de sakene vi arbeider for:

Eiendomsskatt 

Hvaler Hytteforenig har alltid vært, og er fortsatt motstander av eiendomsskatt. Vi mener den er usosial, og vi som hytteeiere har ingen medbestemmelse i hva inntekten brukes til. Skatten må reflektere de faktiske tjenester kommunen leverer til hyttefolket, og ikke fremstå som et tiltak for å redde kommunebudsjettet. Foreningen arbeider for at politikerne på Hvaler forstår betydningen av å opprettholde en lavest mulig promille, da majoriteten av de som betaler denne skatten er hyttefolket som ikke har Hvaler som bostedsadresse.

Tomtefeste

Praktiseringen av tomtefestlovgivningen må være rettferdig og ryddig, både

sett fra grunneiersiden, kommunen og festerne. Det må legges opp til at hytteeierne får en mest størst forutsigbarhet når det gjelder leienivå og innløsningsmulighet.

Aktivt fritid

Økt aktivitet og en aktiv ferie er stadig økende. Hvaler Hytteforening var aktiv i arbeidet med opparbeidingen av gang- og sykkelvei langs hele riksveien fra Puttsundbrua til Ødegårdkilen. Vi arbeider også videre med å få til også gang- og sykkelvei fra Ødegårdkilen til tunnelåpningen. 

Fremme samarbeidet mellom kommune og hytteeiere

Hvaler har 4300 hytter. Hyttebefolkningen er større enn lokalbefolkningen. Det er 1,2 hytte pr. innbygger. Hvaler Hytteforening arbeider for å synliggjøre hva hytteeierne betyr for økonomien til både kommunen- og næringslivet. Foreningen arbeider for at hytteeierne benytter seg av lokale håndverkstjenester, dagligvarehandel og andre servicetilbud.

Hytteforeningen er en høringsinstans for Hvaler Kommune i forhold som direkte berører hytteeiere eller påvirker miljøet.

Advokatbistand

Hvaler Hytteforening har knyttet til seg advokat, som gir en rabattert timepris til medlemmer av foreningen i spørsmål om eiendomsskatt, festeavgift, innløsing, etablering av offentlig vann- og kloakk m.m.

Naturvern og bærekraftig utvikling

Foreningen arbeider for å verne om miljøet og naturen på Hvaler slik at det ikke påvirkes unødig av omlegginger i infrastruktur, blant annet omleggingen av farleden inn til Borg Havn og dumpingen av muddermassene. Hvaler Hytteforening ønsker ikke at det slippes ut farlig avfall i sjøen på Hvaler. Alt avfall skal tas på land!

Offentlige høringer og planer

Hvaler Hytteforening er en part i offentlige høringer. Alle forslag om offentlige planer kommunen har ønske om å igangsette kommer til oss, og vi er en aktiv part i dette arbeidet. Saker kan være alt fra gebyrregulativ, planprogrammer, utvikling av deler av Hvaler osv. Vi trekkes også inn som en aktiv part når det gjelder ulike prosjekter kommunen ønsker å igangsette.

Kort oppsummert

Nesten halvparten av de som i dag har hytte på Hvaler er medlem av Hvaler Hytteforening. Målsettingen for foreningens arbeid er å ivareta hytteeiernes interesser. Vi som hytteeiere legger ned store ressurser, mye kapital og svært mye av vår fritid i øyriket. Det kreves ingen innsats å være medlem utover det å betale en årlig medlemsavgift på kr 450,-.

Hvaler Hytteforening avholder faste møter med den politiske ledelsen i Hvaler. Vi er på høringslisten til både kommunen og Viken fylkeskommune når planer utarbeides. I tillegg har vi 3 til 4 faste årlige møter med kommunen hvor vi går gjennom planer og tiltak kommunen har som er av interesse for oss som hytteeiere.

Vi håper vi her har gitt deg en liten oversikt over hva Hvaler Hytteforening står for, og hva vi arbeider for og med. Ethvert medlemskap gir oss ytterligere styrke og posisjon i de saker og forhandlinger vi er med i. Vi er en stor gruppe som politikerne lytter til, og vi har en god posisjon i det som skjer på Hvaler. Vi håper du støtter oss i vårt arbeid og melder deg inn, om du ikke allerede er medlem!


Link til hytteforeningens vedtekter

Bygger’n Hvaler

Skjelsbu Industriområde
1684 Vesterøy
Tlf 69376382

Totalt 4400 varer med varierende rabatter

Advokatfirma Nicolaisen & CO

Medlemskap i Hvaler Hytteforening innebærer også at du har tilgang til juridisk bistand. Advokatfirma Nicolaisen & CO er foreningens samarbeidspartner for juridisk hjelp til våre medlemmer. Se firmaets hjemmeside på www.advonico.no.

Foreningen gir medlemmer gratis svar på juridiske problemstillinger innenfor rammen av 30 minutter pr. saksforhold, uavhengig av rettsområde. Det vil si at tilbudet kan brukes både til hytterelaterte temaer, og annet som arv eller pengekrav.

Nødvendig tid på samme sak utover de gratis 30 (individuelle medlemmer) minuttene faktureres med 20 %  eller 30 % rabatt på ordinær salærsats. (Prosentsatsen er differanse mellom en junior/senior advokat). Tilbudet er ikke begrenset til én sak i året.

Ved henvendelser ring 64830000 – spør etter advokat Lasse Egeberg eller advokat Per Baklund. Informer om ditt medlemsnummer i Hvaler Hytteforening som du finner på betalt giro eller på ditt medlemskort.

Det er selvsagt kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, som kan benytte seg av denne tjenesten. For å lette saksgangen og spare tid ha klart ditt medlemsnummer. Vi anbefaler også at henvendelser forberedes nøye ved å ha alle dokumenter og avtalegrunnlag osv. klart når du tar kontakt. Lykke til!

Plankebyen Elektriske

Plankebyen Elektriske holder til på Skjærhalden og leverer elektriske installasjoner og service over hele Hvaler.

Hvileberget 21, 1680 Skjærhallen

Tlf48242222

E-postgeir@plankebyenelektriske.no