Avgifter & skatterPolitikk

Mange spørsmål om eiendomsskatten

Hytteeiere på Hvaler har nå mottatt grunnlaget for beregning av eiendomsskatten, og med den følger en del spørsmål. Vi skal ta for oss de viktigste her.

Selv om skattegrunnlaget generelt har økt, vil, de fleste oppleve at selve skatten ikke er veldig mye høyere i år enn i fjor. Og Hvaler Hytteforening følger nøye med på kommunens videre behandling av eiendomsskatten: Hva skjer med skattesatsen i 2025? Og 26? Hvis den øker betraktelig fra dagens 2,1‰ til for eksempel 3 eller 4‰ (gjeldende makstakst) så vil det totale skattetrykket bli ganske annerledes for mange hytteeiere.

To skjemaer

Du har fått to skjemaer. Ett som heter Vedtak om eiendomsskattetakst 2024. Det er en oppsummering av taksten på eiendommen og skattenivå, som til sammen gir et skattegrunnlag. Ganget med skattesatsen (2,1‰ for 2024) gir dette en årlig eiendomsskatt.

Det andre er Eiendomsskattetakst Hvaler kommune. Her finner du grunnlaget som taksten er beregnet ut fra: Selve hytta, tomten, beliggenhet, etc. Denne har størst interesse for oss, med noen sentrale punkter:

Eiendom

Tomt: For vårt vedkommende er det Hytte.

Sone: Kommunen er delt opp i ulike soner. Gå inn på denne siden hos kommunen, bla deg nedover til Sone under fanen Eiendom.

Grunnverdi: Verdien på en normal tomt (inntil 1500 kvadratmeter) i din sone

Areal: Størrelsen på tomta.

Arealfaktor: Justerer utnyttelsesmuligheter på tomten i forhold til det som er normaltomt i sonen. (For eksempel kan faktoren bli høyere enn 1,0 hvis du har en tomt som har et større utnyttbart areal enn 1500 kvadratmeter).

Generell tomtefaktor: Takstmannens vurdering av beliggenhet, utsikt osv. i forhold til en normaltomt i sonen. Denne faktoren går opp til 10,0.

Verdi: Tomteverdien vurdert fra takstmann ut fra de ulike faktorene.

Bygning

Bygg: De ulike bygningene på eiendommen

Type: Enebolig, tomannsbolig, fritidsbolig, etc. 

Areal: Bruksarealet på bygningen/seksjonen

Boenh: Antall boenheter i bygningen

Pris m: Kvadratmeterpris på bygningen

Aldersmessig standard: Dette er ikke det samme som byggeår. 

Klagemuligheter

Du finner mer informasjon om eiendomsskatten generelt – og din hytte spesielt – på Hvaler kommunes hjemmeside.

Klage vedrørende eiendomsskattetakster vedtatt av kommunen kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 23.februar 2024. Eiendomsskattekontoret har adresse Storvn 32, 1680 Skjærhalden. Klagen kan også sendes til eiendomsskatt@hvaler.kommune.no

20 thoughts on “Mange spørsmål om eiendomsskatten

 1. Jeg kjenner meg ikke helt igjen når dere skriver «de fleste oppleve at selve skatten ikke er veldig mye høyere i år enn i fjor.»
  For min egen del er den godt over doblet fra i fjor…

  1. Oj – det var mye. Men vårt inntrykk (blant annet basert på tilbakemeldinger og stikkprøver) er fortsatt at de alle fleste ikke er i nærheten av det du opplever. Er det kanskje skjedd noe annet/mer hos deg som forklarer økningen?

   Ha en fortsatt god dag.
   Vennlig – knut fougner

 2. Taksten for meg er 500,- kr dyrere. Syns ikke det var så ille. Taksten har økt, men prosentdelen (eller der det promilledelen?) har gått ned.

  Vet ikke om kommunale har økt eller ikke. Det påvirker jo også totalsummen…

   1. Så vidt jeg husker er maksimalsatsen fastsatt på nasjonalt nivå, og nå er kommunens eneste mulighet til å øke inntekten for denne avgiften åpenbart å øke grunnlaget – dvs. taksten. Bør vi starte et «opprør» type «Hytteeiere imot urimelig Hytteskatt»? Hvor er Hvaler Hytteforening i dette bildet??

    1. Hei,
     Kommunene har rett til å kreve en skatt på inntil 4 promille skatt av en eiendoms verdi. (Frem til og med 2019 var det maks 7 promille, frem til og med 2020 var det maks 5 promille.)

 3. Hvor finner man sonekartet? Lenken i teksten virker ikke, og på kommunens nettside er det ikke noe som heter soner/sonekart.

  1. Hei. Nå er det rettet opp. Bla deg fram til side 13 i veiledningen fra kommunen.
   Ha en fortsatt god dag.
   Vennlig – knut fougner

 4. Har gjort en beregning for 2141 hytter som viser en gjennomsnittlig skatt i 2024 på kr 8 838, noe som er en økning med kr 2 063 eller 30,5%. Skattetaksten har doblet seg.

 5. Her hevder Hvaler Hytteforening at «Selv om skattegrunnlaget generelt har økt, vil, de fleste oppleve at selve skatten ikke er veldig mye høyere i år enn i fjor.» Det er det tvilsomt om foreningen har rett i. Det er nok snarere de aller fleste som vil oppleve at taksten, skattegrunnlaget (70% av den nye taksten) og selve skatten har økt vesentlig. Det kan lett oppfattes som at foreningen her gjør et forsøk på å dempe de ca. 1600 medlemmenes og de ca. 2700 ikke-medlemmenes oppfatning av hva som er en stor økning av eiendomsskatten. De fleste av de hittil 75 kommentarene til en post på Vi som har hytte på Hvaler, tyder på det. Det samme viser samtlige av de 9 kommentarene som hittil er gitt til foreningens egen post.

  Kanskje greit med et blikk på hvorfor det er blitt slik:

  I hovedsak finnes årsaken ved å se på Hvaler kommunes egne budsjettall 2023 og 2024 som viser at avdrag på total gjeld på over 800 mill. kr. øker med 5,5 mill. kr. fra 38,5 til 44 mill. kr. Rentekostnadene øker med 10,1 mill. kr. fra 26,3 til 36,4 mill. kr. Denne økningen på 15,6 mill. kr. i finanskostnader skyldes først og fremst at kommunen er skikkelig truffet av renteoppgangen på sin allerede skyhøye lånegjeld og ikke har sikret sin renteposisjon med å binde renten, samt et ytterligere låneopptak på 59 mill. kr. for å finansiere investeringer på 82,5 mil. kr. i 2024, hvorav nesten ingenting av de lånefinansierte investeringene på noen som helst måte kommer hytteeierne til gode.
  Økningen på 15,6 mill. kr. i finanskostnader dekkes i vesentlig grad av en økning av eiendomsskatten med 10,5 mill. kr. eller 22% fra 47,5 i 2023 til 58 mill. kr. i 2024.

  Det går jo ikke an å si noe om hvordan denne økningen i kommunens innkreving av eiendomsskatt slår ut for den enkelte bolig og hytteeier når det gjelder takst, skattegrunnlag og beregnet eiendomsskatt. Vi kan imidlertid finne hvordan det ser ut på kommunenivået ved å bruke kommunens egne tall. Da må vi trekke inn taksten, skattegrunnlaget og skattesatsen 3,5 promille som ble brukt i 2023, og sammenligne disse med resultatet av den nye takseringen gjort i 2023, det avledede skattegrunnlaget (70% av takst) og kommunens fastsetting av skattesatsen 2,1 promille for 2024:

  Sum eiendomstakst 2023: ((47,5 mill. kr.)/0,0035))/0,7 = 19,39 milliarder kr.
  Sum eiendomstakst 2024: ((58,0 mill. kr.)/0,0021))/0,7 = 39,46 milliarder kr.

  Summen av den foretatte takseringen og dermed summen av skattegrunnlaget (70% av takst) er dermed øket med 104% fra 2023 til 2024.

  På et overordnet nivå kan vi derfor fastslå at gjennomsnittet av alle bolig- og hytteeiernes takster er øket med det dobbelte. Det betyr at svært mange har fått øket takst og skattegrunnlag med langt mer enn det dobbelte.

  Ikke rart da at de fleste reagerer på at eiendomsskatten blir veldig mye høyere enn i fjor – for noen opp mot det dobbelte, til tross for at skattesatsen er redusert med 40% (fra 3,5 til 2,1 promille). Altså det motsatte av hva foreningen tilsynelatende mener her.

  Da det er ca. 4300 hytter og ca. 2200 boliger i Hvaler kommune, er det heller ikke rart om de fleste av hytteeierne reagerer på at mesteparten av den innkrevde eiendomsskatten går til finansiering av kommunale tjenester og lånefinansierte investeringer som i det alt vesentligste kun kommer fastboende til gode.

 6. Hei. Takk for utfyllende og informativ kommentar. Jo, det er sikkert riktig at mange har fått økt eiendomsskatt etter ny takst, men vi har også fått meldinger fra både medlemmer og ikke-medlemmer om en relativt beskjeden økning. I første omgang!
  Dette må jo da betyr at mens noen har fått mer eller mindre samme takst som tidligere, så har andre fått en vesentlig økning.

  Det som derimot er helt sikkert er at Hvaler Hytteforening vil følge UTVIKLINGEN NØYE – både med hensyn til hvor mye penger kommunen får inn på grunn av økt eiendomsskatt, og hva pengene går til. Som du jo vet (etter selv å ha sittet sentralt i foreningen) har vi jevnlige møter med, og er i tett dialog med, kommunen. Vi kan love både deg og alle medlemmene at dette er noe vi kommer til å ha svært høyt oppe på listen.

  Ut over dette er det grunn til å minne om at Hvaler Hytteforeninig er til nettopp for slike saker som dette. Jo flere som er medlem, jo sterkere står vi.

  1. Nettopp. Likevel, dialog er selvsagt riktig og viktig. Utfordringen er at det kommer noe positivt ut av dialogen, og som er i tråd med det majoriteten av foreningens medlemmer mener er riktig og viktig for dem. Dialog uten bevegelse blir bare kos. Både foreningens styre og alle som følger kommunens saksgang, må for lenge siden ha sett og skjønt hvordan resultatet av den nye takseringen og dens effekt på skattesatsen for i budsjettet 2024 ville øke eiendomsskatten kraftig. For de fleste av oss har det nok vært forventet at dette hadde vært gjort noe med før et slikt resultat ble besluttet av kommunestyret, ikke at det has dialog om det i etterfølgende møter. Da er skaden allerede skjedd. Og ikke minst, at styret hadde informert fortløpende via tilgjengelige kanaler om hva som menes og gjøres.

 7. Nå høres Hvaler Hytteforeningen ut som sittende regjering som enten skal utrede, tar situasjonen på største alvor eller følger følger situasjonen nøye. Men det skjer jo ingen ting! De jeg snakker med på vestre Hvaler opplever at skattetakstene og eiendomsskatten øker betydelig. Særlig tomteverdiene øker mye og til nivåer som er vanskelig å forstå. Når utgangspunktet er et standard beløp på 1,6 mill som justeres for tomtestørrelse og deretter en faktor som går opp til 10, blir dette riv ruskende galt. Selv får vi en tomteverdi på over 4 mill på en tomt med begrenset utsikt, godt utenfor 100 meters beltet med bratt og ulendt til vannet og flere hundre meter til parkering. Dessuten er det alle slags begrensninger på utnyttelse etc. For det første er utgangspunktet høyt, for det andre er bidrar justeringsfaktorene til at takstene blir langt over hva tomtene er verdt og for det tredje kan ikke takstfolkene ha fulgt med på markedsutviklingen. En svært uheldig konsekvens av den nye takseringen er at mange som har hatt hytte på Hvaler i generasjoner og som er pensjonister får problemer med å beholde hytta. Og hva skjer når skattesatsen øker om et år eller to? Her må Hvaler Hytteforening kreve at eiendomsskattetakstene reduseres kraftig og ikke bare følge utviklingen.

 8. Hei. Hvaler Hytteforenig er kontinuerlig i dialog med kommunen, og vi opplever at vi blir hørt. Samtidig er det naturlig nok kommunen selv som til slutt bestemmer hvordan dette skal utformes og gjennomføres.
  Som du ser av kommentarene her (pluss en del e-poster) så har vi fått flere tilbakemeldinger om eiendomsskatten. Disse tar vi med oss i kommende møter med kommunen, og det hersker ingen tivl om hva hytteeierne (og foreningen) mener.
  Samtidig oppfordrer vi alle som mener at eiendommen er taksert alt for høyt til å klage. Særlig hvis du kan gå sammen med naboer og andre med «tilsvarende» tomer/hytter, og vise til den generelle utviklingen i hyttemarkedet (som du sier).

  Ha en fortsatt god dag.
  Vennlig – knut fougner

 9. Heisann! Vi har hytte på Vesterøy. Nærmere bestemt Norderhaugveien, Ødegårdskilen, opp ved COOP. Vi opplever å ha fått en økning fra 5.439 kr til 11.470 kr. Tomteverdien har økt til over 5 mill. Vi tenker å klage på dette. Gi gjerne hint om gode argumenter i denne sammenhengen.
  mvh
  Anders O. Brunes

  1. Hei, Jeg har hytte på Skjelsbutangen og jeg mistenker at samme takstmann har verdisatt våre tomter. Min sønn oberverte ham og sa han gikk med raske skritt fra hytte til hytte og brukte svært kort tid. Jeg har en betydelig økning og kommer til å klage. Jeg kommer til å trekke takstmannens kompetanse i tvil. Jeg fikk en takst for noen år siden som var langt unna dagens takst og er overbevist om at dersom jeg skulle selge hytta i dag ville ingen være i nærheten av å by det takstmannen legger opp til.

 10. Hei,
  Jøss, det var da en voldsom økning (mer enn en dobling). Hva begrunnes den med? Sjekk med naboer med tanke på hva de har fått, og be kommunen om grunnlaget for denne voldsomme økningen.

  Ha en fortsatt god dag.
  Vennlig – knut fougner

 11. Jeg har hytte i Gravningsund på Søndre Sandøy og har nå fått en takst på eiendommen som er har økt ca. 3 ganger så mye som forrige verditakst og eiendomsskatten har økt fra ca. 5.000,- til 12.000. Klage er sendt Hvaler kommune hvor jeg ber om en ny vurdering

  1. Hei,
   Hvorvidt det er grunnlag for å klage i denne saken, eller om klagen vil føre fram, har vi naturlig nok ikke noen menig eller innvirkning på. Dette er helt og holdent kommunens sak.
   Det jeg derimot kan si er at den forrige taksten ble satt for ti år siden. Den vil derfor ta hensyn den prisøkningen som har vært på hytter i løpet av disse årene.

   Ha en fortsatt god dag.
   Vennlig – knut fougner

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.