Diverse

Dette kan vi ikke godta! – nå må vi si fra alle som en!

Innsigelser mot «Kystverkets søknad om å utdype innseilingen til Borg havn»

Hvaler hytteforening har fulgt saken med Borg Havn i flere år. Sammen med Oslofjordens Båtforening, Kjøkøy-sund Velforening og miljøorganisasjonene har vi engasjert oss i saken og forsøkt og nå frem til Kyst- og Fiskeridepartementet i et eget møte for noen år tilbake. Vi har siden fulgt saken med stigende uro. Et stort prosjekt har ytterligere blitt større og er nå å betrakte, som landets største farledsprosjekt. I tillegg til at det er i tilknytning til Norges første vann-baserte nasjonalpark Ytre Hvaler Nasjonalpark hvor 80 % av parken er verneverdige forhold under vann og i det maritime miljø.

Mengden masse har økt fra ca. 900 000 kubikkmeter til hele 2,8 millioner kubikkmeter slam og fjell som skal skytes vekk. En ting er at man skal mudre og på den måten spre slam utover i Løperen og til Hvaler på grunn av spredningen under arbeidets gang, men en helt annen ting og enda verre aktivitet er at slammet skal dumpes tilbake i sjøen. Slam som selvsagt også vil ha innehold av miljøgifter. Hvaler Hytteforening kan ikke på noen måte akseptere at man dumper forurenset slam tilbake til sjøen, uansett fareklasse.

Det legges også nå til grunn at arbeidet ønskes hurtigst mulig utført derfor er det nå søkt om at arbeidet skal foregå kontinuerlig i 2 år! At slik mudring da også vil foregå i sommermånedene er et helt klart avvik fra regelverket. Slike overskridelser blir når meningmann søker om mudring av småbåthavner ikke sett lett på av Fylkesmannens miljøvernavdeling. Kystverket derimot skal få bryte denne regelen med millioner kubikk av stein og slam, og hvor skadepotensialet er av internasjonale dimensjoner.

Det er ingen tvil om at dette prosjektet i stor grad vil bidra negativt til mulighetene for et godt vannmiljø i svært mange år fremover i denne regionen. I tillegg må vi understreke at fiske er en viktig næringsvei på Hvaler. I den nye Kystsoneplanen for Nedre Glomma regionen påpekes for første gang i en slik plan at hytte- og fritidsliv er en viktig del av folkehelsen. Det må legges opp til at de skader et slikt prosjekt påfører natur, miljø, fastboende og hyttefolk må begrenses mest mulig. Med andre ord mener Hvaler Hytteforening at tillatelse til å mudre i sommermånedene ikke under noen omstendighet må gis.

Hvaler hytteforening er også av den oppfatning at massene både må tas opp og fjernes på en mest mulig skånsom måte. Det må ikke under noen omstendighet stå på økonomiske midler i denne saken for å få den gjennomført. Går noe galt i denne prosessen, som nå skal igangsettes, kan det få fatale konsekvenser for generasjoner fremover. Det er aldri gjort et så stort prosjekt tidligere så her må en være så sikker på utfallet som det er mulig å være med den teknologien som i dag forefinnes. Det må i alle fall ikke stå på økonomiske midler.

Hytteeierne på Hvaler representerer en viktig del av øysamfunnet og har preget utviklingen i mange ti år på Hvaler. Hyttefolket vil gjøre dette også fremover og de er en viktig del av fremtiden for Hvalersamfunnet både økonomisk og miljømessig. Det har blitt understreket flere ganger også av den politiske ledelsen på Hvaler i tillegg til næringslivet.

Hvaler hytteforening har derfor utarbeidet noen nøkterne krav som vi håper Miljøverndirektoratet vil ta med inn i sin vurdering av søknaden fra Kystverket .

  1. Alle muddermasser må på land. Kystverket klarer ikke å skille på de rene og forurensede massene. Deres egne konsulentrapporter viser dette. Kvikksølvkonsentrasjoner er gjemt langt nede i sedimentene. I enkelte tilfeller med konsentrasjoner på tre til fire ganger tiltaksklasse 5. Her må man være føre var, og ikke ta noen sjanse med spredning av kvikksølv og andre gifter.

Alt må på land!

  1. Mudringen må foregå med slamsuging.
  1. Hvis Kystverket med tilhørende Miljødirektorat og Miljøverndepartement mot formodning tillater dumping av såkalt ”rene” masser nord for Kirkøy, så må denne virksomheten ikke foregå i tidsrommet 15. mai til 15. september. I tillegg må ikke dumping og undersjøisk sprenging foregå i perioden 1. oktober til 1. desember på grunn av hummerfisket. Vår forening er godt kjent med rutinene rundt vedlikeholds-mudring av små volumer med rene masser fra småbåthavner. Tillatelser til slik dumping følges alltid med et krav om at det ikke skal dumpes innenfor tidsrommet 15. mai til 15. september.

Det er derfor uakseptabelt å dumpe i den viktigste delen av året hvor alle benytter skjærgården på sitt aller beste.

Miljøverndirektoratet kan ikke på noen måte imøtekomme søknaden fra Kystverket hvis ikke ovennevnte krav blir imøtekommet.

Hvaler Hytteforening er også opptatt av at nasjonalparken og dens betydning blir ivaretatt for generasjoner fremover. Vår forening har per skrivende stund over 2100 enkelt medlemmer med

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

fritidseiendom på Hvaler. Med dette representerer vi en svært stor brukergruppe som aktivt bruker denne delen av kysten i Norge stor deler av året til friluftsliv og rekreasjon.

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.