Lover og regler

Trenger du veiledning til en fremtidig byggesak?

Posted on

Hvaler kommune ønsker å effektivisere søknadsprosessen for byggesaker, og inviterer derfor til åpen areal- og byggesakskveld, tirdag 2.mai kl. 16 – 20 på rådhuset. Alle saksbehandlere vil være tilgjengelig denne kvelden og setter av ca. 15 minutter til hver enkelt til individuell veiledning. Flere detaljer om saken kan du lese på Hvaler kommunenes hjemmeside:

Reguleringsplan

Varsel om oppstart av planarbeid for Rød Boligområde B2

Posted on

Hvaler kommune varsler oppstart av planarbeid med privat detaljreguleringsplan for Rød boligområde B2. Hensikten er å legge til rette for utvikling av nye boliger. Detaljer kan leses på kommunens nettsider. Frist for eventuelle merknader innen 12.03.2023. https://www.hvaler.kommune.no/nyhetsarkiv/varsel-om-oppstart-av-planarbeid—rod—boligomrade-b2/

Reguleringsplan

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand. Planprogrammet sendes samtidig til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 22.04.2021.

Posted on

Det varsles med dette om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for felt BKB4 på Sand, Spjærøy i Hvaler kommune, iht. pbl § 12-8. Det varsles samtidig om at forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn iht. pbl § 4-1, og om at det skal innledes forhandlinger med Hvaler […]

Reguleringsplan

Hvaler kommune har vedtatt å legge planforslag til detaljplan for Havna i Bølingshavn ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 05.05.2021.

Posted on

Hvaler kommune har den 10.03.2021 i sak 9/21 vedtatt å legge planforslag til detaljplan for Havna i Bølingshavn ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll AS, på vegne av Thomas Ramm og John L. Jones. Planforslaget gjelder et område på ca. 27 daa på Kirkøy. Hensikten med planen […]

Politikk

HØRING – Planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021 – 2032

Posted on

02.03.2021 kl. 09.00 Kommunestyret i Hvaler kommune har vedtatt å sende planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 til høring og offentlig ettersyn. Kommunestyret i Hvaler kommune har den 18.02.21 i sak 4/21 vedtatt å sende planforslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032 til høring og offentlig ettersyn. Kommuneplanens samfunnsdel skal gjenspeile aktuelle utfordringer og utviklingstrekk i Hvaler og […]

Miljø og naturforvaltning

Godkjenner utbygging på Stokken

Posted on

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging på Stokken i Hvaler kommune. Fylkesmannens innsigelse mot utbygging i strandsonen ble ikke tatt til følge.Publisert 25.02.2020 Departementet har lagt vekt på kommunens ønske om å legge til rette for et opplevelses- og turistsenter ved innfartsporten Stokken på Hvaler, og mener miljøkonsekvensene av tiltaket er begrensede. Departementets avgjørelse kan du lese her. […]

Reguleringsplan

Detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund – Åsebu

Posted on

Hvaler kommune skriver følgende på sin hjemmeside om detaljplan for gang- og sykkelvei Puttesund – Åsebu. Kommunestyret i Hvaler vedtok 15.02.2018 i sak 4/18 at «Detaljplan for gang- og sykkelveg Puttesund-Åsebu, arealplanID 0111140». Detaljplanen er utarbeidet av Rambøll AS på vegne av Hvaler kommune. Formålet med planen er å etablere en ny gang- og sykkelveiforbindelse […]