Møter

Årsmøtet 2012

Hvaler Hytteforening holder årsmøte lørdag 30. juni 2012 kl.14.00 på Floren skole, Kirkøy

I følge foreningens vedtekter skal alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, være styret i hende innen 6 uker før møtet avholdes.

DAGSORDEN

1. Åpning

2. Konstituering

a) Valg av dirigent

b) Valg av referent

c) Valg av to representanter til å underskrive protokoll (møtereferatet)

3. Styrets beretning

4. Regnskap

5. Revisjonsberetning

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

7, Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

8. Budsjett

9. Innkomne forslag eller saker fremmet av styret